ISLOM MADANIY VA MA’NAVIY AN’ANALARINI MODERNIZATSIYA QILISHDA ALLOMALARNING ILMIY-MADANIY MEROSIDAN FOYDALANISHNING JIHATLARI

Main Article Content

Qobulova R.
Atayeva G.

Abstract

Kirish. Har qanday jamiyat о‘zining tarixiy taraqqiyotida madaniyati, falsafasi, ilm-fani, alohida shaxslarning mamlakat manfaatlariga qо‘shgan hissasi bilan ajralib turadi. Ijtimoiy taraqqiyotda zamonlar о‘zgarib, yangilari vujudga kelsa-da, uning madaniyati hamisha odamlarning ma’naviyatining teranligiga bog‘liq bо‘ladi. Busiz jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Jamiyatning ijtimoiy-madaniy rivojlanishi deganda ijtimoiy ong turlarining zamon talablari va mamlakat manfaatlariga muvofiq faoliyat yuritishi tushuniladi. Ijtimoiy ong turlarining (din, an’ana, madaniyat, maorif, san’at, fan, iqtisod va boshqalar) davr talabiga kо‘ra va о‘z darajasida faoliyat kо‘rsatishiga xizmat qiluvchi jamiyat madaniyatidir.

Article Details

How to Cite
Qobulova R., & Atayeva G. (2023). ISLOM MADANIY VA MA’NAVIY AN’ANALARINI MODERNIZATSIYA QILISHDA ALLOMALARNING ILMIY-MADANIY MEROSIDAN FOYDALANISHNING JIHATLARI. World Scientific Research Journal, 21(1), 3–16. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2846
Section
Статьи

References

REFERENCES

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “О‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bо‘yicha Harakatlar strategiyasi tо‘g‘risida”gi PF-4947-sonli farmoni-www.lex.uz

Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. K. 1. – Toshkent: Yozuvchi, 1996. – 272 b

Konfusiy. Suhbat va mulohazalar. (Lun Yuy). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014. -192 b

Qо‘chqorov V. Milliy о‘zlikni anglash va ijtimoiy – siyosiy jarayonlar. – Toshkent: Akademiya, 2007. -156 b