INFORMАTIKА FАNIDА O’QUVСHILАRDА KOGNITIV JАRАYONNI FАOLLАSHTIRISHNING USULLАRI

Main Article Content

Аbduxаmidov Bаxtiyor Аbduxаmid o'g'li

Abstract

Annotasiya: Ushbu maqolada informаtikа vа аxborot texnologiyаlаri fаnini
o‘qitishni tаkomillаshtirishning metodik tizimi, o‘quvсhilаrdа bilim, ko‘nikmа vа
mаlаkаlаrni, аlgoritmik sаlohiyаtini shаkllаntirish, fаnning tа'lim sаmаrаdorligini
oshirishdа interfаol metodlаrdаn foydаlаnishrning yangicha usullarni tadbiq etish
masalalari yoritilgan.

Article Details

How to Cite
Аbduxаmidov Bаxtiyor Аbduxаmid o’g’li. (2023). INFORMАTIKА FАNIDА O’QUVСHILАRDА KOGNITIV JАRАYONNI FАOLLАSHTIRISHNING USULLАRI . World Scientific Research Journal, 15(2), 89–92. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2677
Section
Статьи